Privacyverklaring Dolk Finance

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt deze privacyverklaring erop neer dat wij uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die wij met u zijn overeengekomen;
• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje derden);
• zorgvuldig beveiligen
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact. U kunt onze contactgegevens vinden op onze website.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Dolk Finance op zorgvuldige wijze bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.
Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u ons mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar uw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Derden

Indien wij gebruik maken van de diensten of uitvoering door derden, dan zullen wij deze derden pas toegang geven tot uw gegevens na uw schriftelijke toestemming. Dolk Finance verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Dolk Finance heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en opgeslagen op beveiligde datacentra en servers. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten. Indien wij in uw geval derden inschakelen gaat dit in overleg met u.

Website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er door Dolk Finance geen informatie verzameld en verwerkt. Vult u het contactformulier op onze site in, dan komen die gegevens bij ons binnen in ons mailarchief. Deze gegevens worden opgeslagen in ons mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Deze gegevens bewaren wij echter zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.
Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.
Onze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt overigens een maximumtijd van vier weken.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze site en de manier hoe wij uw gegevens verwerken. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze werkwijze kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen

Dolk Finance stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze privacyverklaring is:
Dolk Finance
Voorstraat 109
3251 BC Stellendam
T: 0187 845 954
KvK: 51657252
Vragen over het privacy beleid kunnen per post worden gesteld of per mail via info@dolkfinance.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet uitkomen met ons, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de contactgegevens die op hun site te vinden zijn: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 januari 2023.